Salgs og leveringsbetingelser

placeholder

FOR DANMARK EXCL. FÆRØERNE OG GRØNLAND

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs‐og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
1.2 Agrometer forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse salgs‐ og leveringsbetingelser uden hverken forudgående eller efterfølgende varsel.

 

2. RÅDGIVNING & TILBUD
2.1 Agrometer rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt Agrometer.
2.3 Hvor intet andet er anført, er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg.
2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Agrometer sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.
2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers tilbud. Agrometer påtager sit intet ansvar for sådanne ændringer.

 

3. BESTILLING
3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Agrometer har givet accept i form af ordrebekræftelse, eller at købsaftalen (kontrakt) er underskrevet af begge parter.
3.2 Stemmer Agrometers ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers ordrebekræftelse. Agrometer påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.
3.4 Agrometers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Agrometer forpligter sig til at levere materiale af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Evt. elektricitets‐ og vandtilslutningsarbejder samt smede‐, murer‐ og tømrerarbejder eller andet ikke i aftalen specificeret arbejde er – uanset hvad køber omfatter – ikke indbefattet i salgssummen.

 

4. PRISER
4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. Agrometer forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder der er omfattet af pkt. 10.

 

5. LEVERINGSTID
5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Agrometer at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.
5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Agrometer hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Agrometer.
5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

 

6. LEVERINGSBETINGELSER
6.1 Agrometer leverer ufranko, medmindre andet er skriftligt aftalt.
6.2 Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt.

 

7. BETALINGSBETINGELSER
7.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelser.
7.2 Ved ordre under DKK 300,‐ netto forbeholder Agrometer sig ret til et ekspeditionsgebyr på DKK 75,‐ eksklusiv moms.
7.3 Agrometer forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger omkring kreditvurdering samt at kræve garanti for betaling.
7.4 Agrometer forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sine betalingsbetingelser, har Agrometer ret til at tage varen tilbage. Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi mod transportskade, brand, hærværk, tyveri og lignende, fra varen er leveret og indtil frigørende betaling har fundet sted.
7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Agrometer udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er Agrometer berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter iht. rentelovens bestemmelser.
7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Agrometer berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Agrometer er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer. 
7.8 Agrometer har ret til at transportere sin fordring til tredjemand.

 

8. GARANTI OG MANGLER
8.1 For alle produkter fremstillet af Agrometer garanterer Agrometer for arbejds‐ og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overensstemmelse med Agrometers monteringsvejledning oalmindelig anerkendt praksis.
8.2 For dele af fremmede fabrikat, som indgår i leverance f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v. ydes samme garanti, som Agrometer får fra underleverandør.
8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Agrometer gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Agrometer samt montage ikke inkluderet.
8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres til Agrometer senest 14 dage fra reklamation for kreditering.
8.5 Agrometer forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige eller andre miljøskadelige medier.
8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.
8.7 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.
8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Agrometers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Agrometer.
8.9 Agrometer er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

9. RETURNERING
9.1 Varer leveret af Agrometer kan returneres under følgende omstændigheder:
• Varen skal være ubeskadiget og ubrugt
• Returnering skal ske senest 14 dage fra fakturadato
• Alle tilhørende løsdele skal vedlægges
• Varen er ikke en skaffevare
• Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering
• Der skal med returvaren vedlæges kopi af følgeseddel/faktura
• Alle fragtomkostninger vedr. returnering afholdes af køber
9.2 Ved returnering af vare der oprindelig er leveret franko, forbeholder Agrometer sig ret til at foretage hel eller delvis modregning af afholdte fragtudgifter, når varen krediteres.
9.3 Ved kreditering af den returnerede vare, modregnes et returgebyr på 10 % af den fakturerede salgspris, dog minimum DKK 50,‐ eksklusiv moms.

 

10. PRODUKTANSVAR
10.1 Agrometer skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Agrometer ikke er ansvarlig for, overfor køber.
10.2 Agrometer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, imens produkterne er i købers besiddelse. Agrometer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
10.3 Agrometer er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

11. ANSVARSFRIHED
11.1 Agrometer er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Agrometer på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Agrometer ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelser med eller mangel ved leverance fra underleverandør Agrometer påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

 

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.
12.2 De af pkt. 12.1 omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.
12.3 Med mindre andet er anført, er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser eksklusiv moms.
12.4 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Agrometers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan Agrometer forlange, at de forbliver fortrolige.

 

13. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT
13.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

 

Grindsted, marts 2015.

Interesseret? Lad os ringe dig op.
Privatlivs indstillinger
Dit privatliv
Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger på din browser, hovedsagelig i form af cookies. Disse oplysninger kan være om dig, dine præferencer eller din enhed og bruges mest til at få webstedet til at fungere som du forventer det. Oplysningerne identificerer normalt ikke dig direkte, men det kan give dig en mere personlig weboplevelse. Fordi vi respekterer din ret til privatlivets fred, kan du vælge ikke at tillade visse typer cookies. Klik på de forskellige kategorier for at finde ud af mere og ændre dine standardindstillinger. Blokeringen af visse typer cookies kan imidlertid påvirke din oplevelse af webstedet og de tjenester, vi kan tilbyde.

Deaktivering af en cookie kan ikke altid slette den fra dit system, men vi stopper alle data fra at blive sendt. Ved at gøre det har du stadig adgang til enhver identifikation, der kan bruges til at rydde alle tidligere indsamlede data fra systemerne.
Nødvendige cookies

Altid aktiv

Disse cookies er nødvendige for at hjemmesiden skal fungere og kan ikke slukkes i vores systemer. De er normalt kun sat som svar på handlinger foretaget af dig, som svarer til en anmodning om tjenester, f.eks. Indstilling af dine personlige oplysninger, indlæsning eller udfyldning af formularer.

Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men nogle dele af webstedet fungerer ikke. Disse cookies gemmer ikke nogen personligt identificerbare oplysninger.
Ydelses cookies

Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre ydeevnen på vores hjemmeside. De hjælper os med at vide, hvilke sider der er mest og mindst populære og se, hvordan de besøgende bevæger sig rundt på webstedet.

Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores websted, og vil ikke kunne overvåge dets ydeevne.
Funktions cookies

Disse cookies giver hjemmesiden mulighed for at give forbedret funktionalitet og personliggørelse. De kan blive indstillet af os eller af tredjepartsleverandører, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider.

Hvis du ikke tillader disse cookies, kan nogle eller alle disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.
Målretning cookies

Disse cookies kan indstilles gennem vores hjemmeside af vores reklamepartnere. De kan blive brugt af disse virksomheder til at opbygge en profil af dine interesser og vise dig relevante annoncer på andre websteder.

De gemmer ikke direkte personlige oplysninger, men er baseret på unikke identifikation af din browser og internetenhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet annoncering.
Gem indstillinger

Ved at fortsætte med at bruge websitet eller ved at klikke på "Accepter alle cookies" accepterer du opbevaring af cookies fra første og tredjepart på din enhed for at forbedre navigationen på webstedet, analysere brug af webstedet og hjælpe med vores marketingindsats.

Accepter alle Cookie indstillinger