Salgs og leveringsbetingelser

placeholder

FOR DANMARK EXCL. FÆRØERNE OG GRØNLAND

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs‐og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
1.2 Agrometer forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse salgs‐ og leveringsbetingelser uden hverken forudgående eller efterfølgende varsel.

 

2. RÅDGIVNING & TILBUD
2.1 Agrometer rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt Agrometer.
2.3 Hvor intet andet er anført, er tilbud gældende i 30 dage fra afgivelsesdato, med forbehold for mellemsalg.
2.4 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Agrometer sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.
2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers tilbud. Agrometer påtager sit intet ansvar for sådanne ændringer.

 

3. BESTILLING
3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Agrometer har givet accept i form af ordrebekræftelse, eller at købsaftalen (kontrakt) er underskrevet af begge parter.
3.2 Stemmer Agrometers ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Agrometers ordrebekræftelse. Agrometer påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.
3.4 Agrometers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Agrometer forpligter sig til at levere materiale af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Evt. elektricitets‐ og vandtilslutningsarbejder samt smede‐, murer‐ og tømrerarbejder eller andet ikke i aftalen specificeret arbejde er – uanset hvad køber omfatter – ikke indbefattet i salgssummen.

 

4. PRISER
4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms, afgifter og montering. Agrometer forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder der er omfattet af pkt. 10.

 

5. LEVERINGSTID
5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Agrometer at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.
5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Agrometer hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Agrometer.
5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

 

6. LEVERINGSBETINGELSER
6.1 Agrometer leverer ufranko, medmindre andet er skriftligt aftalt.
6.2 Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af sælger, såfremt dette er skriftligt aftalt.

 

7. BETALINGSBETINGELSER
7.1 Betaling skal ske i henhold til den enhver tid gældende betalingsbetingelser.
7.2 Ved ordre under DKK 300,‐ netto forbeholder Agrometer sig ret til et ekspeditionsgebyr på DKK 75,‐ eksklusiv moms.
7.3 Agrometer forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger omkring kreditvurdering samt at kræve garanti for betaling.
7.4 Agrometer forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sine betalingsbetingelser, har Agrometer ret til at tage varen tilbage. Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi mod transportskade, brand, hærværk, tyveri og lignende, fra varen er leveret og indtil frigørende betaling har fundet sted.
7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Agrometer udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid er Agrometer berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarenter iht. rentelovens bestemmelser.
7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Agrometer berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Agrometer er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer. 
7.8 Agrometer har ret til at transportere sin fordring til tredjemand.

 

8. GARANTI OG MANGLER
8.1 For alle produkter fremstillet af Agrometer garanterer Agrometer for arbejds‐ og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overensstemmelse med Agrometers monteringsvejledning oalmindelig anerkendt praksis.
8.2 For dele af fremmede fabrikat, som indgår i leverance f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v. ydes samme garanti, som Agrometer får fra underleverandør.
8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager Agrometer gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Agrometer samt montage ikke inkluderet.
8.4 Hvis reklamerede varer erstattes af nye, fremsendes disse mod ny faktura. De reklamerede varer skal returneres til Agrometer senest 14 dage fra reklamation for kreditering.
8.5 Agrometer forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige eller andre miljøskadelige medier.
8.6 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.
8.7 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.
8.8 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Agrometers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Agrometer.
8.9 Agrometer er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

9. RETURNERING
9.1 Varer leveret af Agrometer kan returneres under følgende omstændigheder:
• Varen skal være ubeskadiget og ubrugt
• Returnering skal ske senest 14 dage fra fakturadato
• Alle tilhørende løsdele skal vedlægges
• Varen er ikke en skaffevare
• Der skal være indgået aftale med ordremodtager om returnering
• Der skal med returvaren vedlæges kopi af følgeseddel/faktura
• Alle fragtomkostninger vedr. returnering afholdes af køber
9.2 Ved returnering af vare der oprindelig er leveret franko, forbeholder Agrometer sig ret til at foretage hel eller delvis modregning af afholdte fragtudgifter, når varen krediteres.
9.3 Ved kreditering af den returnerede vare, modregnes et returgebyr på 10 % af den fakturerede salgspris, dog minimum DKK 50,‐ eksklusiv moms.

 

10. PRODUKTANSVAR
10.1 Agrometer skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Agrometer ikke er ansvarlig for, overfor køber.
10.2 Agrometer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, imens produkterne er i købers besiddelse. Agrometer er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
10.3 Agrometer er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

11. ANSVARSFRIHED
11.1 Agrometer er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Agrometer på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Agrometer ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelser med eller mangel ved leverance fra underleverandør Agrometer påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.

 

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.
12.2 De af pkt. 12.1 omfattede oplysninger er altid afgivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer.
12.3 Med mindre andet er anført, er prisoplysninger altid angivet i vejledende enhedspriser eksklusiv moms.
12.4 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Agrometers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan Agrometer forlange, at de forbliver fortrolige.

 

13. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT
13.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs‐ og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.

 

Grindsted, marts 2015.

Interesseret? Lad os ringe dig op.
Dette websted bruger cookies. Nogle af dem er essentielle, mens andre hjælper os med at forbedre din oplevelse.
Essentielle
3 script
Ydelses
2 script
Funktionelle
0 script
Målretning
1 script
Privatlivs indstillinger
×
Her hos Agrometer tager vi dit privatliv alvorligt og bruger kun personlige data til at levere de produkter og tjenester, du har anmodet om fra os.
Cookies
×
Dette websted bruger cookies. Nogle af dem er væsentlige, mens andre hjælper os med at forbedre din oplevelse.
Essentielle
Disse cookies er nødvendige for at hjemmesiden skal fungere og kan ikke slukkes i vores systemer. De er normalt kun sat som svar på handlinger foretaget af dig, som svarer til en anmodning om tjenester, f.eks. Indstilling af dine personlige oplysninger, indlæsning eller udfyldning af formularer.

Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men nogle dele af webstedet fungerer ikke. Disse cookies gemmer ikke nogen personligt identificerbare oplysninger.
Anvendte cookies
Ydelses
Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre ydeevnen på vores hjemmeside. De hjælper os med at vide, hvilke sider der er mest og mindst populære og se, hvordan de besøgende bevæger sig rundt på webstedet.

Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. Hvis du ikke tillader disse cookies, ved vi ikke, hvornår du har besøgt vores websted, og vil ikke kunne overvåge dets ydeevne.
Anvendte cookies
Funktionelle
Disse cookies giver hjemmesiden mulighed for at give forbedret funktionalitet og personliggørelse. De kan blive indstillet af os eller af tredjepartsleverandører, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider.

Hvis du ikke tillader disse cookies, kan nogle eller alle disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.
Anvendte cookies
Målretning
Disse cookies kan indstilles gennem vores hjemmeside af vores reklamepartnere. De kan blive brugt af disse virksomheder til at opbygge en profil af dine interesser og vise dig relevante annoncer på andre websteder.

De gemmer ikke direkte personlige oplysninger, men er baseret på unikke identifikation af din browser og internetenhed. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil du opleve mindre målrettet annoncering.
Anvendte cookies
Privatlivspolitik Senest opdateret 2018-11-28
×

1.               Formål

1.1             Agrometer A/S har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata.

2.               Kontaktoplysninger

2.1             Agrometer A/S er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger hos Agrometer A/S:

 

              Kontaktperson: Helle Pløger Nielsen

              Adresse: Fælledvej 10       

              CVR: 82942513

              Telefonnr.: 76721300 / 76721331

              Mail: GDPR@agrometer.dk 

              Website: www.agrometer.dk

 

1.               Vi sikrer fair og transparent databehandling

1.1             Når vi beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

1.2             Hvis vi indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Vi vil i givet fald oplyse dig om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

2.               Hvilke data der indsamles

2.1             Vi kan behandle dine persondata i forbindelse med nyheder, løbende markedsføring, tilbud, besvarelse af henvendelser og forespørgsler, etablering af samarbejde og afvikling af møder og events. Persondata, som vi behandler, omfatter følgende: navn, telefonnummer, titel, adresse, mailadresse, fødselsdato, økonomiske forhold, kontooplysninger, samt hertil relaterede oplysninger.

2.2             Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Agrometer A/S.

 

3.               Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

3.1             Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne behandle henvendelser, forespørgsler og investeringer, holde dig orienteret om seneste nyheder og ændringer inden for vores område, at sende dig invitationer til events og arrangementer og at sende dig tilbud og markedsføring, såfremt du har givet særskilt samtykke til dette.

 

4.               Opbevaring

4.1             Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for os.

4.2             Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger, så længe din relation til Agrometer A/S består.

4.3             Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

 

5.               Videregivelse af oplysninger

5.1             Agrometer A/S videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

5.2             Agrometer A/S kan videregive oplysningerne, såfremt vi bliver forpligtet til dette, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

5.3             Agrometer A/S anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Agrometer A/S, ligesom Agrometer A/S løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

5.4             Såfremt Agrometer A/S, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Agrometer A/S overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

 

6.               Cookies

6.1             Hvad er cookies?

6.1.1         Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

6.1.2         Hvis Agrometer A/S placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

6.2             Vi anvender følgende former for cookies:

6.2.1         Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

6.2.2         Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

 

7.               Sikkerhed

7.1             Agrometer A/S beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

7.2             Agrometer A/S har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. 

7.3             I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

8.               Dine rettigheder

8.1             Generelt

8.1.1         Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Agrometer A/S, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

8.2             Adgang til dine persondata

8.2.1         Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

8.2.2         Såfremt du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

8.2.3         Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Agrometer A/S. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

8.3             Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

8.3.1         Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os, og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

8.3.2         I visse tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

8.3.3         Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

8.3.4         Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

8.4             Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

8.4.1         Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Agrometer A/S’s videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

8.4.2         Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Agrometer A/S, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Agrometer A/S behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

 

9.               Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 23. maj 2018